คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 2158 รายการ
ลงวันที่ รายการ
24 มี.ค. 2560
ทั่วไป
การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และโครงการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 163 ครั้ง
22 มี.ค. 2560
ทั่วไป
แจ้งโรงเรียนในฝันเขียนโครงการเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา2560 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 330 ครั้ง
22 มี.ค. 2560
ทั่วไป
โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ปีการศึกษา 2560 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 180 ครั้ง
22 มี.ค. 2560
ทั่วไป
แนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 200 ครั้ง
21 มี.ค. 2560
ทั่วไป
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 842 ครั้ง
21 มี.ค. 2560
ทั่วไป
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตำ่กว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 530 ครั้ง
21 มี.ค. 2560
ทั่วไป
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ (ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ((ด้านที่ 1 และด้านที่ 2) โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 586 ครั้ง
20 มี.ค. 2560
ทั่วไป
ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ โดย :สารบรรณกลาง เปิดดู: 737 ครั้ง
20 มี.ค. 2560
ทั่วไป
ประชาสัมพันธุ์การประกวดวงโปงลางและวงกลอนยาวอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 132 ครั้ง
17 มี.ค. 2560
ทั่วไป
ขอขอบคุณ โดย :อำนวยการ เปิดดู: 272 ครั้ง
17 มี.ค. 2560
ทั่วไป
ขอขอบคุณ โดย :อำนวยการ เปิดดู: 158 ครั้ง
16 มี.ค. 2560
ทั่วไป
การเตรียมความพร้อมในการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) ด้วยระบบ TEPE Online โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 712 ครั้ง
15 มี.ค. 2560
ทั่วไป
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 1857 ครั้ง
15 มี.ค. 2560
ด่วนที่สุด
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 งบลงทุน โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 304 ครั้ง
15 มี.ค. 2560
ทั่วไป
จัดสรรงบประมาณลงทุน ครุภัณฑการศึกษา รายการครุภัณฑ์ประเภทวิชาชีพพาณิชยกรรม โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 297 ครั้ง
15 มี.ค. 2560
ทั่วไป
ติมตามเอกสารนักเรียนทุนเก่า ประจำปี 2560 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 197 ครั้ง
15 มี.ค. 2560
ทั่วไป
ขอแจ้งการจัดทำหนังสือประกอบความรู้เล่มพิเศษในส่วนปรับปรุงเนื้อหาของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 134 ครั้ง
14 มี.ค. 2560
ทั่วไป
การคัดเลือกนักเรียนที่จะได้รับการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (คูปอง) ประจำปีการศึกษา 2559 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 244 ครั้ง
14 มี.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและขออนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 367 ครั้ง
14 มี.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 433 ครั้ง
ค้นพบ 2158 รายการ First  Previous    Next  Last